Implanty zębów

W naszym gabi­ne­cie wyko­nu­jemy lecze­nie z wyko­rzy­sta­niem wsz­cze­pów śród­kost­nych (implan­tów) jed­nej z naj­lep­szych firm na świe­cie. Implanty zakła­dane są przez lek.stom.Lidię Bebak, która odbyła w tym celu sze­reg kur­sów orga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce jak rów­nież za granicą.

Czym jest implant?

Implant jest to spe­cjalny stop tytanu, który wsz­cze­pia się w kość w celu uzu­peł­nie­nia korze­nia bra­ku­ją­cego zęba. Na tym sztucz­nym korze­niu moż­liwa jest póź­niej odbu­dowa poje­dyn­czego zęba przez wyko­na­nie korony pro­te­tycz­nej, bądź przy braku bar­dziej roz­le­głym wyko­rzy­stu­jąc inne implanty wyko­na­nie mostu lub rucho­mej pro­tezy na zatrzaskach.

Kiedy potrzebny jest implant?

Implanty są naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla pacjen­tów, któ­rzy utra­cili już choćby jeden ząb. Im wcze­śniej po utra­cie zęba Pacjent zde­cy­duje się na uzu­peł­nie­nie braku implan­tem, tym lepiej. Kość, w któ­rej tkwią zęby, ulega pro­ce­sowi resorp­cji w momen­cie ich utraty. Z cza­sem może dojść do takiego stanu, w któ­rym poprawne zało­że­nie implantu nie jest moż­liwe i wtedy lekarz jest zmu­szony odło­żyć zabieg implan­ta­cji do czasu wyko­na­nia ste­ro­wa­nej rege­ne­ra­cji tkanki kost­nej.

Jakie są zalety lecze­nia przez wsz­czepy śródkostne?

Pod­sta­wową zaletą jest to, że implant daje moż­li­wość wyko­na­nia sta­łego uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­nego utra­co­nego zęba, bez koniecz­no­ści szli­fo­wa­nia zdro­wych zębów sąsied­nich (w przy­padku mostów), czy wyko­ny­wa­nia pro­tez ruchomych.
Prace pro­te­tyczne wyko­nane na implan­tach są na stałe połą­czone z kością szczęki lub żuchwy, przez co będą Pań­stwo odczu­wali jakby były to Pań­stwa natu­ralne zęby!
Zęby zbu­do­wane na implan­tach są nie do odróż­nie­nia z natu­ral­nymi, dając Pań­stwu pew­ność sie­bie w trak­cie roz­mowy, śmie­chu, jedzenia.
Dobrze wyko­nany implant popra­wia jakość życia na dłu­gie lata!

 

[implanty zębów]

Jak zakładamy implanty?

Zabieg wsz­cze­pia­nia implan­tów można podzie­lić na trzy etapy. W pierw­szym wkrę­cane są śruby (implanty), w dru­gim for­mo­wany jest brzeg dzią­sła (este­tyka różowa) a w trze­cim wyko­ny­wana jest praca pro­te­tyczna. Prze­rwy pomię­dzy eta­pami odpo­wied­nio trwają 4–6 miesięcy,

Przed samym lecze­niem implan­to­lo­gicz­nym może być konieczne wyko­na­nie augmen­ta­cji kości lub innych pro­ce­dur z zakresu orto­don­cji, sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, perio­don­to­lo­gii, tak by implanty nie były wkrę­cane w oko­li­cach aktyw­nych ognisk infekcyjnych.
 

Zabieg implan­ta­cji jest bez­bo­le­sny!

Wbrew powszech­nym oba­wom pacjen­tów zabieg implan­ta­cji nie jest bole­sny. Pro­ste znie­czu­le­nie miej­scowe znosi czu­cie w cało­ści blo­ku­jąc wszel­kie dozna­nia bólowe. W naszym gabi­ne­cie znie­czu­le­nia wyko­ny­wane są sys­te­mem kom­pu­te­ro­wym The Wand, przez co sam zabieg znie­czu­la­nia staje się mniej dokucz­liwy.

Etapy lecze­nia implan­to­lo­gicz­nego
 
Pierw­szy etap lecze­nia implan­to­lo­gicz­nego, czyli wkrę­ce­nie implantu, jest zabie­giem prze­pro­wa­dza­nym w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Jest on bez­bo­le­sny oraz znacz­nie mniej nie­przy­jemny niż np. usu­wa­nie zęba. Po znie­czu­le­niu lekarz prze­cina dzią­sło i wywierca otwór, do któ­rego wkręci implant. Zabez­pie­cza się go spe­cjalną nakrętką (śrubą zamy­ka­jącą) i zaszywa dzią­sło. Zabieg wraz ze znie­czu­la­niem oraz szy­ciem trwa ok. 20 min. Po tym cza­sie pacjent dostaje zimny okład i może iść do domu. Przez 2 godziny nie należy nic jeść ani pić. Wszy­scy nasi pacjenci dostają recepty na środki prze­ciw­bó­lowe po zabiegu implan­ta­cji choć z doświad­cze­nia wiemy, że nie­wielu pacjen­tów potrze­bo­wało je zaży­wać.  Dzień przed zabie­giem oraz przez 6 dni po pacjenci są pod osłoną anty­bio­ty­ków. Nie ma prze­ciw­wska­zań do upra­wia­nia lek­kich spor­tów już kilka godzin po zabiegu.

Drugi etap odbywa się po cza­sie potrzeb­nym na wgo­je­nie implantu (po 4–6 mie­sią­cach, dłu­żej w przy­padku jed­no­cze­snej augmen­ta­cji kości). Polega na wkrę­ce­niu śruby goją­cej (wysta­ją­cej ponad dzią­sło) w celu odbu­dowy popraw­nego brzegu dzią­sła. Jest to konieczne w celu uzy­ska­nia opty­mal­nego efektu kosme­tycz­nego. Ponow­nie zabieg wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i jest bez­bo­le­sny. Lekarz po odpo­wied­nim nacię­ciu ślu­zówki odsła­nia implant i wymie­nia śrubę zamy­ka­jącą na więk­szą śrubę gojącą. Umoż­li­wia ona odpo­wied­nie uło­że­nie dzią­sła, tak aby utwo­rzyło ono poprawną este­tycz­nie gir­landę. Po tym krót­kim zabiegu (ok. 15 min.) pacjent bez szwów udaję się do domu.

Trzeci etap. Po kilku dniach goje­nia, wyko­nuje się pracę pro­te­tyczną. Trwa to około 2,5 tygo­dnia, w cza­sie któ­rych pobie­rane są wyci­ski, kon­tro­lo­wana popraw­ność wyko­na­nia pracy i osta­tecz­nie cemen­to­wana zostaje korona zęba. Zabiegi te są oczy­wi­ście rów­nież bezbolesne.

Koszty lecze­nia
Koszty lecze­nia implan­to­lo­gicz­nego roz­kła­dane są w cza­sie nawet 6 mie­sięcy, przez co pacjent nie jest zmu­szony dys­po­no­wać całą kwotą na początku leczenia.

Cennik

Chirurgia stomatologiczna z implantologią

Konsultacja implantologiczna
240 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego
300 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego
420 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego
660 zł
Ekstrakcja chirurgiczna zęba
830 zł
Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego
1200 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zamka ortodontycznego
1020 zł
Kortykotomia piezoelektryczna
960 zł
Nacięcie ropnia
500 zł
Otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej
3600 zł
Zamknięte podniesie dna zatoki szczękowej
1800 zł
Augmentacja kości wyrostka zębodołowego w zakresie 1-3 zębów
2400 zł
Augmentacja kości wyrostka zębodołowego w zakresie powyżej 3 zębów
3960 zł
Augmentacja kości w trakcie wszczepienia implantu
1200 zł
Radektomia
660 zł
Resekcja wierzchołka korzenia siekacza lub kła
1150 zł
Resekcja wierzchołka korzenia przedtrzonowca
1350 zł
Resekcja wierzchołka korzenia trzonowca
1680 zł
Wszczepienie implantu
3000 zł
Augmentacja tkanek miękkich
1800 zł
Usunięcie niezintegrowanego implantu
660 zł
Usunięcie zintegrowanego implantu
1150 zł
Przeszczep dziąsła z podniebienia
1800 zł
Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej
660 zł
Odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich i założeniem śruby gojącej
2000 zł
Pobranie materiału do badania histopatologicznego
600 zł
Koszt badania histopatologicznego
360 zł
Leczenie zapalenia zębodołu
420 zł
Wszczepienie miniimplantu ortodontycznego
820 zł
Podcięcie wędzidełka
550 zł
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego z użyciem PRF
1060 zł
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego bez użycia PRF
800 zł
Wycięcie kaptura dziąsłowego
320 zł
Szycie chirurgiczne
250 zl
Usunięcie szwów zakładanych w naszym gabinecie
0 zł
Usunięcie szwów zakładanych w innym gabinecie
170 zł
Wszczepienie 4 miniimplantów w żuchwie (cena bez wykonania protezy)
4560 zł
Wszczepienie 6 miniimplantów w szczęce (cena bez wykonania protezy)
6600 zł
Wydłużenie korony klinicznej zęba
660 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej
1970 zł

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.